ਦਿਨ ਸੋਮਵਾਰ ਮਿਤੀ 12 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋਨਾਂ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਹੁਕਮਨਾਮੇ

October 12, 2020 0 Comments

ਅੱਜ ਅਸਥਾਨ ਟਿੱਲਾ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੋਦੜੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਣ ਹਿੱਤ ਇਥੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਰੋ ਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੜੋ

ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਮਿਤੀ 11 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋਨਾਂ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਹੁਕਮਨਾਮੇ

October 11, 2020 0 Comments

ਅੱਜ ਅਸਥਾਨ ਟਿੱਲਾ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੋਦੜੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਣ ਹਿੱਤ ਇਥੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਰੋ ਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੜੋ

ਦਿਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਮਿਤੀ 6 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋਨਾਂ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਹੁਕਮਨਾਮੇ

October 6, 2020 0 Comments

ਅੱਜ ਅਸਥਾਨ ਟਿੱਲਾ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੋਦੜੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਣ ਹਿੱਤ ਇਥੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਰੋ ਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੜੋ

ਦਿਨ ਸੋਮਵਾਰ ਮਿਤੀ 5 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋਨਾਂ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਹੁਕਮਨਾਮੇ

October 5, 2020 0 Comments

ਅੱਜ ਅਸਥਾਨ ਟਿੱਲਾ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੋਦੜੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਣ ਹਿੱਤ ਇਥੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਰੋ ਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੜੋ

ਦਿਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਮਿਤੀ 2 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋਨਾਂ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਹੁਕਮਨਾਮੇ

October 2, 2020 0 Comments

ਅੱਜ ਅਸਥਾਨ ਟਿੱਲਾ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੋਦੜੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਣ ਹਿੱਤ ਇਥੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਰੋ ਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੜੋ

ਦਿਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਮਿਤੀ 29 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋਨਾਂ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਹੁਕਮਨਾਮੇ

September 29, 2020 0 Comments

ਅੱਜ ਅਸਥਾਨ ਟਿੱਲਾ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੋਦੜੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਣ ਹਿੱਤ ਇਥੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਰੋ ਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੜੋ