November 27, 2020

Punjab Diary

News Portal In Punjabi

ਹੁਕਮਨਾਮਾ

ਅੱਜ ਅਸਥਾਨ ਟਿੱਲਾ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੋਦੜੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ...

ਅੱਜ ਅਸਥਾਨ ਟਿੱਲਾ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੋਦੜੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ...

ਅੱਜ ਅਸਥਾਨ ਟਿੱਲਾ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੋਦੜੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ...

ਅੱਜ ਅਸਥਾਨ ਟਿੱਲਾ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੋਦੜੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ...

ਅੱਜ ਅਸਥਾਨ ਟਿੱਲਾ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੋਦੜੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ...

ਅੱਜ ਅਸਥਾਨ ਟਿੱਲਾ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੋਦੜੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ...